Security

Ik doe niets liever dan mensen zoals jij te helpen, elke dag weer. Om te zorgen dat onze samenwerking zo soepel mogelijk verloopt, zijn er vele manieren waarop je met me kunt samenwerken. Mijn diensten kunnen allemaal worden toegespitst op jouw doelen, jouw bedrijf of jouw project. 'Out of the box' denken is waar ik goed in ben! Ben je dus op zoek naar nieuwe manieren om je nieuwste project tot leven te wekken, laat mij dan een unieke oplossing voor je bedenken.
Meer weten mbt inhuurprijzen of mogelijkheden bel of stuur bericht via het contactformulier.

EHBO+ diensten

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom help ik mensen zoals jij. Elke dag weer. Door de jarenlange ervaring als evenementen hulpverlener. Door als oude SIGMA-lid (Snelle Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) weet ik als geen ander hoe te handelen bij voorkomende ongevallen op evenementen, rampen en maatschappelijke ontwrichting. Ook inzetbaar als Ambulance, HAP (HuisArtsenPost) en GGZ chauffeur.
 Meer weten mbt inhuurprijzen of mogelijkheden bel of stuur bericht via het contactformulier

Verkeersregelaar

Voor zowel evenementen als wegwerkzaamheden zullen voor een gedegen doorstroming van verkeer verkeersregelaars nodig zijn. Een onmisbare schakel bij werkzaamheden en evenementen. Om uw hiermee te ontlasten is de mogelijkheid mij hiervoor in te huren. Opdrachten kunnen landelijk worden aangenomen. 
Meer weten mbt inhuurprijzen of mogelijkheden bel of stuur bericht via het contactformulier

Planning rond maken voor uw komende evenement?

Neem contact op via het contactformulier of bel +31 (0) 622487723 (John)

Tevens verhuur van:
- Geluidsinstallatie met draadloze microfoons
- Statafels
- Party tent 6m x 3m met zijwanden

Mijn kennis en ervaring

- Evenementen beveiliger
- Verkeersregelaar
- Evenementen Hulpverlener EHBO ++
- Ambulance, HAP en GGZ chauffeur

Huren of inhuren?

Je hebt de kennis en ervaring nodig om een evenement naar een hoger gelegen niveau te brengen. De juiste mensen met de nodige ervaring op de juiste plek is al een goed begin. Kijk wat ik hierin kan betekenen. Bel of stuur een bericht via het contactformulier. 

Onze Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden IFM Event Support per 15-01-2020 
Aanpassing 02-04-2020 (8.2) Algemene Voorwaarden 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:-"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van IFM Event Support 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van IFM Event Support, alsmede op de tussen IFM Event Support en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met IFM Event Support overeenstemming is bereikt.1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IFM Event Support en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.Aanbod en overeenkomst 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft IFM Event Support het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen IFM Event Support en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van IFM Event Support online, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.2.3 In de regel zal IFM Event Support levering doen plaats vinden binnen afgesproken termijn na opdracht, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.2.4 Hoewel IFM Event Support de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen IFM Event Support 

 en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.2.6 Indien het aanbod een gsm abonnement betreft of een gsm abonnement onderdeel van het aanbod is dan geldt dat de provider (bv. Telfort, Orange, etc.) uiteindelijk bepaald of zij de overeenkomst accepteert. Indien de provider de overeenkomst inzake het gsm abonnement niet accepteert dan zal zij aanvrager daarvan namens de provider informeren.Prijzen/tarieven en betaling 3.1 De door IFM Event Support in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken/diensten zijn in Euro's (tenzij anders aangegeven) en exclusief het geldende BTW tarief (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.3.3 IFM Event Support behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van IFM Event Support van de prijsverhoging.3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is IFM Event Support gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. IFM Event Support zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen € 25,00 en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft IFM Event Support het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is IFM Event Support gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van IFM Event Support te weigeren.3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door IFM telecom gecorrigeerd.Levering/leveringstermijnen/transport 4.1 De door IFM Event Support (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens IFM Event Support, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van IFM Event Support.4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.4.3 IFM Event Support behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door IFM Event Support niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is IFM Event Support gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door IFM Event Support in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van IFM Event Support om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door IFM Event Support voortduurt, door de Opdrachtgever van IFM Event Support geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl IFM Event Support gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door IFM Event Support, zonder dat IFM Event Support hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die IFM Event Support niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat IFM Event Support door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; 5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van IFM Event Support; 5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar IFM Event Support toe of van IFM Event Support naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.5.2. IFM Event Support heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van IFM Event Support opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.5.4. Indien IFM Event Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is IFM Event Support gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.5.5. Bij opdrachten waarvan het aanbestedingsbedrag hoger is dan € 1000,00 zal er een aanbetaling dienen te geschieden, binnen 14 dagen strikt, van 25% bij opdracht, 25% op de dag van levering, 50% na uitvoering gereed. Enkel in overleg, met schriftelijke goedkeuring van beide partijen, kan hiervan worden afgeweken. Eigendomsvoorbehoud 6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door IFM Event Support uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Risico 7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren 8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door IFM Event Support geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan IFM Event Support schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en IFM Event Support kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt IFM Event Support geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.8.2 Indien Opdrachtgever een dienst of product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Bij annuleren binnen 5 werkdagen zullen er geen kosten worden berekend, Bij annuleren binnen 4 werkdagen tot 1 werkdag zullen er 25% van de opdrachtsom in rekening worden gebracht. Annuleren binnen 24uur zal de volledige opdrachtsom in rekening worden gebracht. 8.3 IFM Event Support aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door IFM Event Support op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin IFM telecom deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde. Garantie 9.1 IFM Event Support verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens IFM Event Support zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen. Persoonsgegevens 10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van IFM Event Support ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van IFM Event Support en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van IFM Event Support, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door IFM Event Support over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van IFM Event Support. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn. Diversen 11.1 Indien Opdrachtgever aan IFM Event Support schriftelijk opgave doet van een adres, is IFM Event Support gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever IFM Event Support een nieuw adres heeft doorgegeven.11.2 Indien door IFM Event Support gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat IFM Event Support deze Voorwaarden soepel toepast.11.3 IFM Event Support is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.Toepasselijk recht en geschillenregeling 12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van IFM Event Support is het Nederlands recht van toepassing.12.2 Geschillen tussen IFM Event Support en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter 12.3 Onze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar door opdrachtgevers en toeleveranciers alsmede een ieder wie hierna navraag doet . Nog vragen? mail naar: [email protected] of bel: 06-22487723